ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ผลิตรายการ (P7)

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ผลิตรายการ(P7) สังกัด แผนกรายการ ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นั้น

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
นางสาวณภัทร ศิริอาชาวัฒนา

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแจ้งยืนยัน เพื่อตอบรับมาที่งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 02-2183973 ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป หากพ้นจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดประกาศ
 Download File


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Idea Idol