แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ข่าวประชาสัมพันธ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้อานวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Download File

(Live) รายการ Innovative Wisdom