ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์


บทนำ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์ www.curadio.chula.ac.th โดย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้และเป็นผู้ดำเนินการจัดการทั้งหมด

ลิงค์

เว็บไซต์นี้และส่วนบริการหรือแอพพลิเคชั่นอื่นเพื่อทำรายการออนไลน์อาจประกอบไปด้วยลิงค์สู่เว็บไซต์ที่จัดทำโดยบุคคลที่สาม ("ไซต์ภายนอกอื่นๆ") ไซต์ภายนอกนี้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและการอ้างอิงของผู้ใช้เท่านั้น สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มิได้เป็นผู้ดำเนินการ, ควบคุม, หรือรับรองไซต์ภายนอกหรือข้อมูลที่ปรากฎภายในไซต์นั้น ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้บริการไซต์ภายนอกเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นผู้ใช้จึงควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้ไซต์ภายนอกอย่างละเอียดรอบคอบ

การรักษาความปลอดภัย

เมื่อท่านเข้าสู่ระบบสมาชิก ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลจะเริ่มทำงาน โดยระบบการรักษาความปลอดภัยการส่งข้อมูล (SSL) นี้จะเปลี่ยนข้อความที่ส่งผ่านเว็บไซต์นี้และ/หรือส่วนบริการเพื่อทำรายการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นรหัสลับ อย่างไรก็ตามแม้ว่า สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมุ่งมั่นเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานอย่างเต็มความสามารถ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่สามารถรับประกันได้ว่าระบบการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวจะสามารถป้องกันการเข้าถึงรหัสลับของผู้ไม่มีสิทธิ์ทุกกรณี ดังนั้น สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการแทรกแซงเข้าสู่ข้อมูลของท่านโดยผู้ไม่มีสิทธิ์

ข้อสงวนสิทธิ์

ท่านตกลงว่าการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์และบริการที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว โดย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อ :

  • การรับประกัน หรือการให้คำรับรองใดๆต่อเนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้และ / หรือส่วนบริการเพื่อทำรายการซื้อสินค้าออนไลน์ รวมถึงการดำเนินการ, ความถูกต้อง, ความน่าเชื่อถือ, ความสมบูรณ์, ประโยชน์, การไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา หรือท่านภาพของข้อมูล, เนื้อหา หรือสิ่งอื่นๆ ปรากฎตามเอกสารนี้
  • บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสูงสุด, เงื่อนไขทั้งหมดและการรับประกันไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยายทางการค้า หรือตามความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ
  • การรับผิดชดใช้ต่อท่าน หรือบุคคลอื่นสำหรับความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง, โดยอ้อม, พิเศษ, โดยมีความเกี่ยวเนื่อง หรือเป็นความสูญเสียหรือความเสียหายที่มีโทษ หรือความเสียหาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสูญเสียรายได้, การสูญเสียค่าความนิยม, การสูญเสียชื่อเสียง, และการสูญเสียหรือมีความเสียหายของข้อมูล) เกิดขึ้นจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้เพื่อทำรายการซื้อสินค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นสัญญา การละเมิด หรือแม้ว่าเราจะทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม
  • การรับผิดชดใช้ต่อท่าน หรือบุคคลอื่นหากมีการแทรกแซง หรือสร้างความเสียหายให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ของท่านขณะที่เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมทั้งไซต์ภายนอก ท่านจะต้องมีความระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ใจด้วยตนเองเมื่อเข้าใช้งานในเว็บไซต์ ว่าไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นๆที่จะเข้าแทรกแซงที่จะสร้างความเสียหาย

ข้อกำหนดทั่วไป

หากข้อตกลงในนโยบายนี้มีความไม่ถูกต้อง หรือเป็นข้อตกลงที่บังคับตามมิได้ ข้อตกลงดังกล่าวจะถูกตัดออก และข้อตกลงอื่นที่เหลือยังมีผลบังคับใช้เช่นเดิม ทั้งนี้ท่านไม่สามารถมอบหมายหรือโยกย้ายสิทธิหรือความรับผิดชอบของท่านภายใต้นโยบายนี้, ข้อตกลงการใช้งาน หรือนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ หัวข้อต่างๆมีไว้เพื่อช่วยในการค้นหาอ้างอิงเท่านั้น โดยไม่จำกัดขอบเขตเนื้อหาของส่วนนั้นๆ และหากมีการฝ่าฝืนข้อตกลงใดๆ ในนโยบายนี้จากท่านหรือบุคคลอื่น โดย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มิได้จัดการกับการละเมิดของท่านหรือบุคคลอื่นในทันที มิได้หมายความว่า สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องต่อการละเมิดนั้นในภายหลัง หรือการละเมิดในกรณีอื่นที่มีความคล้ายคลึงกัน

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะดำเนินการต่อการละเมิดข้อตกลงในนโยบายนี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามนโยบายนี้และข้อตกลงการใช้งานต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้น กำหนดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจ และเป็นข้อตกลงระหว่างท่านกับ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะต้องปฏิบัติตาม

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อทำรายการออนไลน์ หรือบริการอื่นๆของท่านโดยได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นโยบาย และเงื่อนไขดังกล่าวจะถูกปรับใช้กับเว็บไซต์นี้เพื่อทำรายการออนไลน์และการใช้บริการ และบริการอื่นๆ ไม่ว่าจะมีการยุติ, ระงับ หรือยกเลิกการใช้งานก็ตาม

การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบออนไลน์

ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน (เป็นสมาชิกของ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เพื่อเข้าชมเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม เราขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงถ้าท่านสมัครเป็นสมาชิกเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ชุมชนคลังความรู้นี้ร่วมกัน สมัครสมาชิก

นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ CU RADIO PLUS

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงดำเนินการด้วยความรับผิดชอบเพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ แม้ว่านโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไม่ใช่สัญญา และไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิทางกฎหมายใดๆ แต่เป็นการแสดงความมุ่งมั่นของ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่า สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือปรับเปลี่ยนนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ตลอดเวลา และจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการปรับปรุงนโยบายไว้ ณ ที่นี้ นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์ที่ www.curadio.chula.ac.th

ความปลอดภัย

ระบบออนไลน์ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีการรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูลการซื้อของท่านโดยใช้ Secure Socket Layer เราใช้ความพยายามอย่างสมเหตุผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้สูญหาย ใช้ในทางที่ผิด และดัดแปลงแก้ไข มีเพียงพนักงานที่ได้รับอนุญาตที่มีข้อผูกมัดในการเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบรหัสผู้ใช้หรือรหัสผ่านที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา ท่านควรเก็บรักษารหัสเหล่านี้เป็นอย่างดี

คุกกี้

คุกกี้คือ ส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บบนฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ การใช้คุกกี้ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ระบุตัวตนในขณะที่อยู่บนไซต์ ซึ่งทำให้ระบบของเรารู้จักเบราว์เซอร์ของท่าน และจดจำชื่อและข้อมูลจัดส่งสินค้าของท่าน ท่านจะได้ไม่ต้องพิมพ์ซ้ำอีก เว็บเซิร์ฟเวอร์ของ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะบันทึกที่อยู่และข้อมูลของลูกค้าไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของท่าน ซึ่งข้อมูลนี้จะสามารถเข้าถึงได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เท่านั้น ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและบริษัทอื่นๆ จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ คุกกี้รหัสเซสชันจะหมดอายุเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ คุกกี้ที่อยู่ถาวรจะยังคงอยู่บนฮาร์ดไดรฟ์ของท่านช่วงระยะเวลาหนึ่ง ท่านสามารถลบคุกกี้ที่อยู่ถาวรได้โดยทำตามวิธีที่ให้ไว้ในไฟล์ "วิธีใช้" ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์

เพื่อความปลอดภัย จะไม่มีการบันทึกหมายเลขบัตรเครดิตของท่าน ท่านต้องพิมพ์หมายเลขบัตรเครดิตทุกครั้งในกรณีที่มีทำรายการ

การยินยอมของท่าน

การใช้เว็บไซต์ของ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงว่า ท่านยินยอมให้ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวบรวมและใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะที่อธิบายไว้ข้างต้น

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ / ข้อสงวนสิทธิ์สำหรับเว็บไซต์

เมื่ออ้างถึงข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเราที่ www.curadio.chula.ac.th โปรดอ่านนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ใช้เว็บไซต์จากต่างประเทศ (International User) และกฎหมายที่ใช้บังคับ

เว็บไซต์นี้ได้รับการควบคุม ดำเนินการและบริหารโดย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากสำนักงานของ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในประเทศไทย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่รับรองว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้เหมาะสมหรือสามารถที่จะใช้ได้ที่สถานที่อื่นภายนอกประเทศไทย หากท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จากสถานที่อื่นภายนอกประเทศไทย ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องปฎิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้น กฏหมายที่ใช้บังคับกับเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลจะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่ประสงค์ให้นำกฎหมายว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายมาใช้บังคับ

ข้อมูลที่ติดต่อ

หากท่านยังคงมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเรา สามารถติดต่อ
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center 0-2218-3970-74
E-mail Address : curadio@chula.ac.th
เราจะขอชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และความคิดเห็นของท่าน เพื่อให้เราสามารถตอบคำถามของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อปรับปรุงบริการของเรา

(Live) รายการ Innovative Wisdom