50 minutes ปรับมุมคิด พิชิตโควิด-19 : โครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน”

- รายการปรับมุมคิด ก้าวข้ามวิกฤตชาติ

รับฟังเสียง


50 minutes ปรับมุมคิด พิชิตโควิด-19 : โครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน”

ผลการดำเนินงานจากการเก็บข้อมูลของภาคีเครือข่ายโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน

- ลดขยะพลาสติกได้ 2.2 ตันในระยะเวลา 2 เดือน
- เกิดวงจร (close loop) จริงผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วน
- มี Drop point หรือจุดรับพลาสติกช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะของผู้บริโภค
- ทำงานบนฐานข้อมูลจริง คือ ส่วนสำคัญในการทำงาน
- เริ่มเล็ก ขยายผลอย่างมั่นคง
- การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการคลินิก 101.5