เที่ยวเมืองพระร่วง (ตอนที่ 2)

- รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า

รับฟังเสียง


เที่ยวเมืองพระร่วง (ตอนที่ 2)

เที่ยวไปในราชธานีเก่าสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร ผ่านพระราชนิพนธ์ที่เกิดจากการสำรวจและค้นคว้าของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ก่อนเสวยราชสมบัติ ในจามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาฯ ตอน "เที่ยวเมืองพระร่วง"

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเปิดโลกสื่อสาร