ถอดรหัสพระร่วง

- รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า

รับฟังเสียง


ถอดรหัสพระร่วง

"พระร่วง" เรื่องเล่าโบราณที่นำมาสู่แนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในงานบ้านเมืองและศิลปวัฒนธรรม จามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาฯ นำเสนอตอน "ถอดรหัสพระร่วง"

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Innovative Wisdom