พระบรมสารีริกธาตุที่ภูเขาทอง

- รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า

รับฟังเสียง


พระบรมสารีริกธาตุที่ภูเขาทอง

จากการค้นพบครั้งสำคัญในอดีต สู่การเดินทางของปูชนียวัตถุที่ประดิษฐานเป็นสง่าท่ามกลางพระนคร จามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาฯ เสนอตอน "พระบรมสารีริกธาตุที่ภูเขาทอง"

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง (พิเคราะห์เศรษฐกิจดิจิทัล โดย คุณณัฐพัชร์ วงศ์เหรียญทอง)