การเตรียมรับพระประสูติการสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ

- รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า

รับฟังเสียง


การเตรียมรับพระประสูติการสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ

เมื่อพระวรราชเทวีในรัชกาลที่ 6 ทรงพระครรภ์ใกล้พระประสูติการ การเตรียมการในวาระสำคัญครั้งนั้นเป็นอย่างไร จามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาฯ" เฉลิมพระเกียรติวาระ 96 ปี นับแต่วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464 ในตอน "การเตรียมรับพระประสูติการสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ"

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเปิดโลกสื่อสาร