ต้นไม้ของพ่อ...พระมหาชนก

- รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า

รับฟังเสียง


ต้นไม้ของพ่อ...พระมหาชนก

น้อมระลึกถึงพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับดิน ป่า และน้ำ ที่รักษาความสมบูรณ์ทางธรรมชาติไว้คู่กับชาติไทย จามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาฯ เฉลิมพระเกียรติโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9 ในตอน "ต้นไม้ของพ่อ...พระมหาชนก"

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Innovative Wisdom