การพัฒนาเมืองให้อัจฉริยะและยั่งยืน

- รายการพูดจาประสาช่าง

รับฟังเสียง


การพัฒนาเมืองให้อัจฉริยะและยั่งยืน

การพัฒนาเมืองให้อัจฉริยะและยั่งยืน
• มองการพัฒนาเมืองที่ญี่ปุ่น บทเรียนที่ประเทศไทยควรศึกษา โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาเมืองที่ต้องสอดคล้องกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
• แนวคิดการพัฒนาเมืองให้ Smart และ Sustainable ตัวอย่างการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: อ.ดร.เจนยุกต์ โล่ห์วัชรินทร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเมืองบ้านย่านถิ่น