ความสำคัญของข้อมูล (Data) กับงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- รายการพูดจาประสาช่าง

รับฟังเสียง


ความสำคัญของข้อมูล (Data) กับงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ความสำคัญของข้อมูล (Data) กับงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• ทำไมข้อมูล (Data) เปรียบเสมือนทองคำที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดและสร้างประโยชน์ทางธุรกิจได้
• ตัวอย่างการใช้ข้อมูลในงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• การใช้ข้อมูลเพื่อความแม่นยำใน Sensor for All (นวัตกรรมตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณฝุ่น PM 2.5)
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.พีรพล เวทีกูล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง (พิเคราะห์เศรษฐกิจดิจิทัล โดย คุณณัฐพัชร์ วงศ์เหรียญทอง)