โครงการชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม

- รายการพูดจาประสาช่าง

รับฟังเสียง


โครงการชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม

เสวนาหัวข้อ "ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม"
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 9.30-12.30 น.
ณ ห้อง i-think อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. การดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อการสร้างชุมชนยั่งยืน (นาที 3.25)
โดย เพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

2. บทบาทของสื่อต่อการสร้างสรรค์ชุมชนยั่งยืน (นาที 14.10)
โดย ตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Innovative Wisdom