โครงการชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม

- รายการพูดจาประสาช่าง

รับฟังเสียง


โครงการชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม

เสวนาหัวข้อ "ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม"
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 9.30-12.30 น.
ณ ห้อง i-think อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. มิติการสร้างสรรค์ชุมชนยั่งยืน (นาที 3.55)
โดย ดร.อัญชลี ชุมนุม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

2. นวัตกรรมมีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมและชุมชนยั่งยืนได้อย่างไร (นาที 7.40)
โดย ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเปิดโลกสื่อสาร