การลดก๊าซเรือนกระจก

- รายการพูดจาประสาช่าง

รับฟังเสียง


การลดก๊าซเรือนกระจก

การลดก๊าซเรือนกระจก
• การลดก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่องของทุกภาคส่วนในประเทศ จะมีวิธีผนึกกำลังของทุกภาคส่วนให้ร่วมมือกันในเรื่องนี้ได้อย่างไร
• คณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ มีบทบาทในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างไร
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ วศ. 2515
วิทยากร: กิจจา จำนงค์อาษา วศ. 2510 และผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง (พิเคราะห์เศรษฐกิจดิจิทัล โดย คุณณัฐพัชร์ วงศ์เหรียญทอง)