เปิดโลกทัศน์เรื่องพลังงานและความยั่งยืน

- รายการ Envi Insider by ดร.โอ

รับฟังเสียง


เปิดโลกทัศน์เรื่องพลังงานและความยั่งยืน

เปิดโลกทัศน์เรื่องพลังงานและความยั่งยืน
• มองภาพรวมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวในเมืองไทย
• มุมมองเรื่องการใช้รถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ที่เปลี่ยนไป
• กระทรวงพลังงานกับการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืน
• เรื่องพลังงานและความยั่งยืนที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์อย่างแท้จริงนั้น เกิดขึ้นเพราะอะไร
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO ETRAN (Thailand)


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเมืองบ้านย่านถิ่น