การปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย

- รายการรอบตัวเรา

รับฟังเสียง


การปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย

การปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย
• สถานการณ์น้ำในประเทศไทย และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริหารจัดการน้ำเชิงระบบ (นาที 2)

• มองความมั่นคงเรื่องน้ำจากมิติน้ำท่วม-น้ำแล้ง ทำไมความมั่นคงเรื่องน้ำสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ (นาที 7.20)

• จุฬาฯ กับการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (นาที 17.50)
_____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: 1) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน อดีตเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลาง ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2) ผศ.ดร.อักษรา พฤทธิวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0 results
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 101

(Live)
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 147