การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเพื่อสร้างความมั่นคงน้ำภาคการผลิต

- รายการรอบตัวเรา

รับฟังเสียง


การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเพื่อสร้างความมั่นคงน้ำภาคการผลิต

การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเพื่อสร้างความมั่นคงน้ำภาคการผลิต
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อการปฏิรูปและจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล เพื่อตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ (นาที 2.10)
____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: 1) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน อดีตเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลาง ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2) ผศ.ดร.อักษรา พฤทธิวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0 results
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 101

(Live)
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 147