เมื่อพระพุทธเจ้าหลวงประพาสคลองตาเค็ด

- รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า

รับฟังเสียง


เมื่อพระพุทธเจ้าหลวงประพาสคลองตาเค็ด

ย้อนรอยเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรของสมเด็จพระปิยมหาราช ในเหตุการณ์ประทับใจที่มีบันทึกไว้ชัดเจนในประวัติศาสตร์ ในตอน "เมื่อพระพุทธเจ้าหลวงประพาสคลองตาเค็ด"

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย