จากวิกฤตพลังงานโลก สู่การบริโภคที่ยั่งยืน

- รายการ Envi Insider by ดร.โอ

รับฟังเสียง


จากวิกฤตพลังงานโลก สู่การบริโภคที่ยั่งยืน

จากวิกฤตพลังงานโลก สู่การบริโภคที่ยั่งยืน
จากปัญหาสถานการณ์โลกที่โยงไปสู่วิกฤตพลังงาน โจทย์สำคัญนอกจากจะจัดการวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นแล้ว ในมุมมองคนทั่วไปจะใช้ชีวิตอยู่กับวิกฤตที่เกิดขึ้นในแบบใด รวมถึงมองโอกาสในการพลิกวิกฤตพลังงานสู่การบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO ETRAN (Thailand)


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเปิดโลกสื่อสาร