วิศวกรรมศาสตร์กับการประหยัดพลังงานเพื่อความยั่งยืน

- รายการพูดจาประสาช่าง

รับฟังเสียง


วิศวกรรมศาสตร์กับการประหยัดพลังงานเพื่อความยั่งยืน

• สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องวิกฤตพลังงาน (นาที 4)

• รู้จักแนวคิดการประหยัดพลังงานเพื่อความยั่งยืน และ Carbon Neutrality เกิดขึ้นจริงได้แค่ไหน (นาที 9.20)

• ความท้าทายในการสร้างความร่วมมือเพื่อประหยัดพลังงานของประชาชน และการสร้างคนรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืน (นาที 13.20)

รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 5 และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเจาะข่าวเช้านี้