จุฬาฯ นำร่องวิจัยสาร ∆9-THC ในเครื่องดื่มกัญชา | จุฬาปริทรรศน์

- รายการจุฬาปริทรรศน์จุฬาฯ นำร่องวิจัยสาร ∆9-THC ในเครื่องดื่มกัญชา | จุฬาปริทรรศน์

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 19 มิ.ย. 65
ติดตามข้อมูลของจุฬาฯ ในการนำร่องวิจัยสาร ∆9-THC ในเครื่องดื่มกัญชา
แนะรัฐออกมาตรการควบคุม สื่อสารทั้งคุณและโทษ

โดย รศ.ดร.เกื้อการุณย์ ครูส่ง
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค

(Live) รายการ Classical Music