ดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณ คนไทยพร้อมแค่ไหน

- รายการ Innovative Wisdom

รับฟังเสียง


ดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณ คนไทยพร้อมแค่ไหน

• รู้จัก "ดัชนีชี้วัดความพร้อมเพื่อการเกษียณ" เครื่องมือที่ช่วยวัดความพร้อมก่อนเกษียณ เพื่อประเมินว่าตัวเราที่จะกลายเป็นผู้สูงวัยในอนาคตสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน (ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์แล้ว) (นาที 1.30)

• ความพร้อมก่อนเกษียณ ไม่ได้มีแค่มิติความมั่นคงด้านการเงิน แต่มีมิติสุขภาพด้วย (นาที 6.45)

• แนวทางการสำรวจและวิธีวัดผล "ดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณ" (นาที 11)

• ผลสำรวจคนไทยในแต่ละภูมิภาคพร้อมเพื่อการเกษียณแค่ไหน (นาที 16.45)

Chula Wealth Plus (แอปพลิเคชัน) ตัวช่วยวางแผนการออมและคำนวณเงินออมก่อนเกษียณ (นาที 25.40)

รายการ innovative wisdom
รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าโครงการดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณ และ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 122

(Live) รายการ Baka Club