ศึกษากฎหมายจากข่าว : กรณีข้อเสนอการจัดพื้นที่ชุมนุมไว้เป็นการเฉพาะ

- รายการนิติมิติ

รับฟังเสียง


ศึกษากฎหมายจากข่าว : กรณีข้อเสนอการจัดพื้นที่ชุมนุมไว้เป็นการเฉพาะ

ศึกษากฎหมายจากข่าว : กรณีข้อเสนอการจัดพื้นที่ชุมนุมไว้เป็นการเฉพาะ
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากร: อ.ดร.พัชร์ นิยมศิลป คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Live) รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย