รู้จัก NATO ในมุมมองของกฎหมายระหว่างประเทศ

- รายการนิติมิติ

รับฟังเสียง


รู้จัก NATO ในมุมมองของกฎหมายระหว่างประเทศ

รู้จัก NATO ในมุมมองของกฎหมายระหว่างประเทศ
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากร: อ.ภูมิรพี บรรณการ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเปิดโลกสื่อสาร