การยกเลิกความผิดอันเกิดจาการใช้เช็ค

- รายการนิติมิติ

รับฟังเสียง


การยกเลิกความผิดอันเกิดจาการใช้เช็ค

การยกเลิกความผิดอันเกิดจาการใช้เช็ค
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากร: อ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ ผู้อำนวยการหลักสูตร LL.M. in Business Law (International Program) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) สารคดีคำพ่อสอน