เครื่องบูชาอย่างไทย

- รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า

รับฟังเสียง


เครื่องบูชาอย่างไทย

ความงดงามของวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาที่ผ่านกาลเวลาในการคัดสรรจัดทำเครื่องบูชาอย่างไทย จามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาฯ เสนอตอน "เครื่องบูชาอย่างไทย"

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง (เปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย TDRI)