การใช้กัญชา ความท้าทายในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์

- รายการสัตวแพทย์สนทนา

รับฟังเสียง


การใช้กัญชา ความท้าทายในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์

การใช้กัญชา ความท้าทายในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ (ตอนที่ 1)
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.สพ.ญ.ดร.อุตรา จามีกร ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเปิดโลกสื่อสาร