ฝนตก รถติด น้ำท่วม กับประเด็นเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม

- รายการ Envi Insider by ดร.โอ

รับฟังเสียง


ฝนตก รถติด น้ำท่วม กับประเด็นเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม

• ทำไม Climate change ทำให้รูปแบบฝนตกในประเทศไทยเปลี่ยนไปจากเดิม ทั้งที่ปริมาณรวมของน้ำฝนไม่แตกต่างจากเดิมมาก
• ฝนตกทำให้เกิดรถติดและน้ำท่วม สองปัญหานี้โยงไปสู่ประเด็นทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO ETRAN (Thailand)


Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย