การเลือกตั้ง ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ หาร 100 หรือ 500

- รายการนิติมิติ

รับฟังเสียง


การเลือกตั้ง ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ หาร 100 หรือ 500

การเลือกตั้ง ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ หาร 100 หรือ 500
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากร: รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการเวลา) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเจาะข่าวเช้านี้ (ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก)