รู้จักศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ

- รายการสัตวแพทย์สนทนา

รับฟังเสียง


รู้จักศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ

รู้จักศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.น.สพ.ดร.อนุศักดิ์ กิจถาวรรัตน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเปิดโลกสื่อสาร