ของฝากจากเคมบริดจ์: แนวคิดการตลาดน่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

- รายการ Innovative Wisdom

รับฟังเสียง


ของฝากจากเคมบริดจ์: แนวคิดการตลาดน่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

• จุดเริ่มต้นของแบรนด์ (นาที 6.15)

• แบรนด์ไม่จำเป็นต้องใช้กับธุรกิจเท่านั้น (นาที 9.55)

• การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอในการทำการตลาดและแบรนด์ อย่าติดกับดักเดิม ต้องมีใจที่เปิดกว้าง (นาที 14.50)

• ไม่ใช่แค่แบรนด์ที่มีมูลค่า ลูกค้าก็มีมูลค่าและวัดมูลค่าได้เช่นเดียวกัน (นาที 17)

• Branding ในยุค AI การใช้ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าใจลูกค้า จะเปลี่ยนวิธีคิดทางการตลาดและแบรนด์ (นาที 19)

รายการ innovative wisdom
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Innovative Wisdom