เมื่อธุรกิจต้องปรับตัว จะปรับอย่างไรดี

- รายการ Innovative Wisdom

รับฟังเสียง


เมื่อธุรกิจต้องปรับตัว จะปรับอย่างไรดี

เมื่อธุรกิจต้องปรับตัว จะปรับอย่างไรดี
____________________
รายการ innovative wisdom
ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Innovative Wisdom