ความสำคัญของวันที่ 1 มกราคม ในมุมมองของกฎหมาย

- รายการนิติมิติ

รับฟังเสียง


ความสำคัญของวันที่ 1 มกราคม ในมุมมองของกฎหมาย

ความสำคัญของวันที่ 1 มกราคม ในมุมมองของกฎหมาย
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากร: รศ.อรพรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Idea Idol