โรคไข้หูดับ โรคสัตว์สู่คนที่ไม่ควรมองข้าม

- รายการสัตวแพทย์สนทนา

รับฟังเสียง


โรคไข้หูดับ โรคสัตว์สู่คนที่ไม่ควรมองข้าม

• รู้จักโรคไข้หูดับ สถานการณ์โรคไข้หูดับในประเทศไทย พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไข้หูดับ
• ทำไมเรียกโรคนี้ว่าไข้หูดับ
• ในทางสัตวแพทย์การติดเชื้อโรคนี้ในสัตว์เกิดขึ้นได้อย่างไร
• การติดต่อโรคนี้จากสัตว์สู่คนเป็นอย่างไร การเฝ้าระวังและการป้องกัน

รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: 1) รศ.น.สพ.ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงอาหารและน้ำ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) สพ.ญ.อรพิรุฬห์ ยุรชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงสอง)