โควิด-19 ติดจากอาหารได้หรือไม่

- รายการสัตวแพทย์สนทนา

รับฟังเสียง


โควิด-19 ติดจากอาหารได้หรือไม่

โควิด-19 ติดจากอาหารได้หรือไม่
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.น.สพ.ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงอาหารและน้ำ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงสอง)