กฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรป : กฎหมายส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในตำแหน่งผู้บริหาร

- รายการนิติมิติ

รับฟังเสียง


กฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรป : กฎหมายส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในตำแหน่งผู้บริหาร

กฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรป : กฎหมายส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในตำแหน่งผู้บริหาร
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากร: อ.ภูมิรพี บรรณการ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Idea Idol