ศึกษากฎหมายจากข่าวไฟไหม้สถานบันเทิง : บทบาทของกฎหมายในการป้องกันความเสียหาย

- รายการนิติมิติ

รับฟังเสียง


ศึกษากฎหมายจากข่าวไฟไหม้สถานบันเทิง : บทบาทของกฎหมายในการป้องกันความเสียหาย

ศึกษากฎหมายจากข่าวไฟไหม้สถานบันเทิง : บทบาทของกฎหมายในการป้องกันความเสียหาย
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากร: อ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ ผู้อำนวยการหลักสูตร LL.M. in Business Law (International Program) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง (เปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย TDRI)