การประชุม APEC ในมุมมองของกฎหมาย

- รายการนิติมิติ

รับฟังเสียง


การประชุม APEC ในมุมมองของกฎหมาย

การประชุม APEC ในมุมมองของกฎหมาย
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากร: อ.ภูมิรพี บรรณการ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงสอง)