ปัญหาของช้างในประเทศไทย

- รายการสัตวแพทย์สนทนา

รับฟังเสียง


ปัญหาของช้างในประเทศไทย

ปัญหาของช้างในประเทศไทย (ตอนที่ 2)
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: น.สพ.ดร.อลงกรณ์ มหรรณพ สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงแรก)