ทำอย่างไรให้พนักงานมีใจในการบริการ

- รายการ Innovative Wisdom

รับฟังเสียง


ทำอย่างไรให้พนักงานมีใจในการบริการ

ทำอย่างไรให้พนักงานมีใจในการบริการ
_____________________
รายการ innovative wisdom
ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงแรก)