Financial Literacy (ตอนที่ 2) คนไทยมีทักษะทางการเงินเป็นอย่างไร

- รายการ Innovative Wisdom

รับฟังเสียง


Financial Literacy (ตอนที่ 2) คนไทยมีทักษะทางการเงินเป็นอย่างไร

คำถาม 3 ข้อเรื่องทักษะและการบริหารจัดการหนี้ ต้องบอกว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด แม้จะซับซ้อนแต่ลูกหนี้จำเป็นต้องเข้าใจ (นาที 1)

• เพศ อายุ ฐานะ มีผลต่อทักษะเรื่องหนี้หรือไม่
• งานวิจัยเรื่องการให้ความรู้ด้านการเงิน เปรียบเทียบผลระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่

สำรวจทักษะทางการเงินของคนไทย (นาที 10.45)
เรื่องที่วัดคือ 1. ความรู้ทางการเงิน 2. พฤติกรรมทางการเงิน 3. ทัศนคติทางการเงิน มาดูผลกันว่า ทักษะทางการเงินของคนไทยเป็นอย่างไร

1. การเงิน 3 เรื่องที่คนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง [ความรู้ทางการเงิน]

2. คนไทยยังมีข้อด้อยเรื่องการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนเลือกซื้อหรือเลือกใช้ [พฤติกรรมทางการเงิน]

3. การออมของคนไทย [ทัศนคติทางการเงิน]

คนที่มี Financial Literacy ที่ดี จะใช้ประโยชน์จาก Digital Financial Service (การให้บริการเทคโนโลยีทางการเงิน) ได้มีประสิทธิภาพ
รายการ innovative wisdom วันจันทร์-ศุกร์ 9.00 น. Chula Radio
รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ และ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Live) รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง