การฝึกงานภาคสนาม

- รายการสัตวแพทย์สนทนา

รับฟังเสียง


การฝึกงานภาคสนาม

รายการสัตวแพทย์สนทนา วันเสาร์ 9.00 น. Chula Radio Plus

ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร : ผศ.น.สพ.ชาตรี คติวรเวช ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

(Live) รายการ สโมสรคูณสุข