รายการ Art Beat

  • หมวดหมู่ เทคโนโลยี/นวัตกรรม/สิ่งแวดล้อม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันพฤหัส เวลา 16.30-16.55 น. (Rerun ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-10.55 น.)

วิเคราะห์ วิจารณ์ งานศิลปะผ่านภาพยนตร์ ละคร ละครเวที การแสดง และสื่อศิลปะต่าง ๆ ผ่านมุมมองนักวิชาการ สอดแทรกความรู้ด้านการสื่อสารมวลชนผ่านการผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อชวนวิพากษ์ให้เกิดความคิด ทั้งเห็นตามและเห็นต่าง เปิดมุมมองที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาวงการศิลปะการแสดงแขนงต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญจากนักวิจารณ์ภาพยนตร์และคณะนิเทศศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ

อ.ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์

ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ Art Beat ที่ออกอากาศล่าสุด

0 results

(Live) รายการ สโมสรคูณสุข