รายการสัตวแพทย์สนทนา

  • หมวดหมู่ สุขภาพ
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 9.05-9.30 น.

สื่อกลางระหว่างประชาชนกับสัตวแพทย์ มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ การดูแลสัตว์ การรักษาและป้องกันโรค ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ สวัสดิภาพของสัตว์ ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทันโรคระหว่างคนกับสัตว์ เพื่อความปลอดภัยของคนเลี้ยงและสัตว์เลี้ยงโดยการสัมภาษณ์วิทยากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ

ศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละสูต

อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์

อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงสอง)