รายการสัตวแพทย์สนทนา

  • หมวดหมู่ สุขภาพ
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 9.05-9.30 น.

สื่อกลางระหว่างประชาชนกับสัตวแพทย์ มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ การดูแลสัตว์ การรักษาและป้องกันโรค ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ สวัสดิภาพของสัตว์ ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทันโรคระหว่างคนกับสัตว์ เพื่อความปลอดภัยของคนเลี้ยงและสัตว์เลี้ยงโดยการสัมภาษณ์วิทยากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ

ศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละสูต

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์

ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.สพ.ญ.ดร.วรพร สุขุมาวาสี

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการสัตวแพทย์สนทนา ที่ออกอากาศล่าสุด

(Live) รายการ Innovative Wisdom