รายการ Aging Society

  • หมวดหมู่ เทคโนโลยี/นวัตกรรม/สิ่งแวดล้อม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 17.05-17.55 น.

พุดคุยเพื่อให้ผู้ฟังร่วมตระหนักรู้และเข้าใจสังคมผู้สูงอายุว่า การรู้เท่าทันสังคมผู้สูงอายุเป็นหน้าที่ของเราทุกคน เพื่อเตรียมพร้องเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และปรับตัวให้เข้ากับบริบทต่าง ๆ ครอบคลุมมิติทั้งทางครอบครัว สังคม และอาชีพ โดยเชื่อมโยงทุกศาสตร์กับประเด็นที่น่าสนใจ

ผู้ดำเนินรายการ

พลินี เสริมสินสิริ

รายการ Aging Society ที่ออกอากาศล่าสุด


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเจาะข่าวเช้านี้