รายการจุฬาปริทรรศน์

  • หมวดหมู่ เทคโนโลยี/นวัตกรรม/สิ่งแวดล้อม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.30-11.55 น.

นำเสนอข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน วิทยาลัยต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ

คุณชยากรณ์ กำโชค

รายการจุฬาปริทรรศน์ ที่ออกอากาศล่าสุด

(Live) รายการ Innovative Wisdom