รายการ Exclusive Tcas

  • หมวดหมู่ สถานการณ์ปัจจุบัน
  • เวลาออกอากาศ วันอาทิตย์ เวลา 17.30 - 18.00 น.

หลักการและเหตุผล
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด และมีความซับซ้อนในการทำความเข้าใจ อีกทั้งในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการใช้ความรู้แล้ว ยังจำเป็นต้องใช้ความเข้าใจ ทั้งความเข้าใจตัวเอง เข้าใจระบบการคัดเลือก และเข้าใจบริบทอื่น ๆ เช่น บริบททางสังคม ครอบครัว เทคโนโลยี ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เป็นต้น เพื่อใช้ในการวางแผนอนาคต ดังนั้นรายการ Exclusive TCAS จึงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์รายการเพื่อให้ผู้ฟังได้รู้จริงและรู้ลึก ในศาสตร์แห่งความรู้ และศิลปะแห่งความคิด เพื่อใช้ในการวางแผนชีวิตได้อย่างถูกต้องและถูกใจ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในระบบการศึกษาไทย
2. เพื่อช่วยแนะแนวทางในการค้นหาตัวตนให้เด็กและเยาวชนใช้เป็นตัวช่วยในการวางแผนชีวิต
3. ช่วยลดความสับสนในด้านข้อมูลข่าวสารการศึกษา ระหว่างเด็ก ครูอาจารย์ และผู้ปกครอง
4. ช่วยเปิดโลกการศึกษา ในเห็นข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลาย โดยผ่านวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้รับผิดชอบกับกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ด้านการศึกษาโดยตรง

รูปแบบรายการ: พูดคุย สลับกับการสัมภาษณ์แขกรับเชิญ

เนื้อหารายการ
- เกาะติดข่าวเด่น ประเด็นเด็ดด้านการศึกษาแบบเจาะลึก ช่วยให้ทันข่าวและเข้าใจระบบ TCAS มากยิ่งขึ้น
- แนะแนวคิด นำแนวทางเตรียมความพร้อมสู่สาขาที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบ
- เปิดเทรนด์การศึกษาและอาชีพให้เห็นทั้งทางเลือกและทางรอดในยุคดิจิทัล

ผู้ดำเนินรายการ

นัททยา เพ็ชรวัฒนา

รายการ Exclusive Tcas ที่ออกอากาศล่าสุด

0 results

(Live) รายการ Innovative Wisdom