รายการ Idea Idol

  • หมวดหมู่ สถานการณ์ปัจจุบัน
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.05-16.30 น.

จากเสียงสร้างแรงบันดาลใจใน "รายการวิทยุ" สู่ "รายการออนไลน์" สัมภาษณ์บุคคลต้นแบบผู้มีชื่อเสียงด้านต่าง ๆ หลากวัย หลายอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมองการใช้ชีวิต และ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ฟังวัยมัธยมปลายไปจนถึงวัยมหาวิทยาลัย เพื่อให้กลุ่มคนฟังเกิดการรับรู้ ค้นพบตัวตน รวมไปถึงได้แรงบันดาลใจในการเลือกคณะที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต และ มีแนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกัน

ผู้ดำเนินรายการ

ณภัทร ศิริอาชาวัฒนา

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ

รายการ Idea Idol ที่ออกอากาศล่าสุด

(Live) ทันข่าว 9 นาฬิกา