รายการปกิณกะอินเดีย

  • หมวดหมู่ การเมือง/สังคม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-10.55 น.

ชวนมองอินเดียอันหลากหลายด้วยเลนส์ใหม่ ครอบคลุมประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองการต่างประเทศ โดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ

รศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล

ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ และ ศูนย์อินเดียศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณัฐ วัชรคิรินทร์

นักวิชาการอิสระ

รายการปกิณกะอินเดีย ที่ออกอากาศล่าสุด

(Live) รายการ Innovative Wisdom