รายการคุยกับดนตรี

  • หมวดหมู่ ดนตรี
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-12.55 น.

สาระดนตรีที่หลากหลาย นำเสนอสาระน่าสนใจทางดนตรีและดนตรีศึกษา ประกอบด้วยสองส่วนคือ สารคดีสั้น “สารานุกรมคุยกับดนตรี” และเปิดเพลง พร้อมพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดนตรี สาระความรู้ทางดนตรีศึกษา การแนะแนวศึกษาต่อ ข่าวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทางดนตรี

ผู้ดำเนินรายการ

รศ.ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์

อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย